گواهی ضدعفونی (Fumigation certificate)

این گواهی معمولا هنگامی صادر می گردد که مقامات بهداشت و بهداری کشور خریدار چنین گواهینامه‌ای را در هنگام ورود کالا درخواست نمایند و لذا فروشنده موظف است کالاهای کشاورزی را قبل از بارگیر ی ضد عفونی نموده و مقامات بهداشت کشور فروشنده نیز گواهی و تأيید نمایند که کالای فروخته شده عاری از هر نوع آفت گیاهی می‌باشد . البته بایستی توجه نمود که شرکت حمل کننده کالاهای کشاورزی نیز موظف است قبل از بارگیری انبارهای خود را ضد عفونی نماید و چنانچه به علت عدم ضد عفونی کالای مربوط خسارت ببیند مسئولیت آن متوجه شرکت حمل و نقل خواهد بود .

 


 

نمونه گواهی ضدعفونی:

 

منبع : http://customsaffairs.blogfa.com/

اصطلاحات CIF و CPT و CIP و CPT

CIF قیمت كالا، بیمه و كرایه تا بندر مقصد

 

 

قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد (... نام بندر مقصد)  
  CIF Cost, Insurance and Freight (named port of Destination ...)
 
اصطلاح «قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه كالا در بندر بارگيرى از لبه كشتى عبور كند.
 
فروشنده بايد هزينه‌‌ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همينطور هر گونه هزينه اضافى ناشى از حوادثى كه پس از تحويل روى مى‌دهند از فروشنده به خريدار منتقل مى‌شود. البته در اصطلاح CIF، فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه دريايى قرار دهد.
 
در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مى‌كند. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF, فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مى‌باشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشترى برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود ترتيبات بيمه اضافى را فراهم آورد.
 

اصطلاح CIF ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد» (CIP) استفاده شود.

 

 


 CPT پرداخت كرایه حمل كالا تا مقصد

 

 
اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل‌كننده‌اى كه خود تعيين كرده است تحويل مى‌دهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هرگونه هزينه‌هاى ديگر آن پس از تحويل را تقبل مى‌كند.
 
«حمل‌كننده» به معناى هر شخصى است كه در قرارداد حمل و نقل تعهد مى‌كند حمل كالا را از طريق راه‌آهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوه‌ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
 
اگر از حمل‌كنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مى‌گردد كه كالا به نخستين حمل‌كننده تحويل داده شود.
 
اصطلاح CPT ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد.
 
از اين اصطلاح مى‌توان براى انواع شيوه‌هاى حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

     

CFR قیمت كالا و كرایه تا بندر مقصد

 
اصطلاح «قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه كالا در بندر بارگيرى از لبه كشتى عبور كند.
 
فروشنده بايد هزينه‌‌ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد مقرر را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همينطور هر گونه هزينه اضافى ناشى از حوادثى كه پس از تحويل روى مى‌دهند از فروشنده به خريدار منتقل مى‌شود.
 

اصطلاح CFR ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» (CPT) استفاده شود.

 

CIP پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد

 

پرداخت کرايهٔ حمل و بيمهٔ کالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)  
  CIP Carriage and Insurance Paid To (named place of Destination ...)
 
اصطلاح «پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل‌كننده‌اى كه خود تعيين كرده است تحويل مى‌دهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هر گونه هزينه‌هاى اضافى آن پس از تحويل را تقبل مى‌كند. البته در اصطلاح CIP فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه قرار دهد.
 
در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مى‌كند.
 
خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIP فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مى‌باشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشترى برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود ترتيبات بيمه اضافى را فراهم كند.
 
«حمل‌كننده» به معناى هر شخصى است ك در قرارداد حمل‌ونقل تعهد مى‌كند حمل كالا را از طريق راه‌آهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوه‌ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
 
اگر از حمل‌كنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مى‌گردد كه كالا به نخستين حمل‌كننده تحويل داده شود.
 
اصطلاح CIP ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد. از اين اصطلاح مى‌توان براى انواع شيوه‌هاى حمل و نقل، از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

منبع سایت: http://vista.ir

روش های بین المللی حمل محموله (FOB, CIF, CFR,...)

 

روش های بین امللی حمل محموله های صادراتی و وارداتی
 
روش های متداول حمل محموله های صادراتی و وارداتی به شرح زیر می باشد:

 

گروه E - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

​EXW مخفف :(Ex Works) تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار(.

 

گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

​FCA مخفف :(Free Carrier)  تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما(.

FAS مخفف اصطلاح :(Free Alongside Ship) تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOBمخفف اصطلاح :(Free On Board)تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 

​گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل :

CFR مخفف (اصطلاح :(Cost and Freight ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .

CIFمخفف اصطلاح :(Cost, Insurance and Freight)  ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPTمخفف اصطلاح :(Carriage Paid To) تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP مخفف اصطلاح :(Carriage and Insurance Paid to) تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

​گروه D - تحویل کالا در مقصد :

DAFمخفف اصطلاح :(Delivered At Frontier) تحویل در مرز ( مرز تعیین شده (.

DESمخفف اصطلاح :(Delivered Ex Ship) تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد (.

DEQمخفف اصطلاح :(Delivered Ex Quay): تحویل در اسکله ( در مقصد (.

DDUمخفف اصطلاح :(Delivered Duty Unpaid) تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDPمخفف اصطلاح :(Delivered Duty Paid) تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

 

شعبه شیراز

  شيراز/ بلوار اميرکبير/برج صنعت/واحد 308

 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 
 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 

071-38385288
071-38385287
09128581291
09173621291

 

 

 

شعبه بندرعباس

بندرعباس بین چهارراه بلوکی و سه راه سازمان نرسیده به مبل توس ساختمان پاداش طبقه ۳ واحد ۳۰۷ کد پستی : ۷۹۱۳۹۶۱۹۶۳


این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

07632253618
07632254034
09166336606
09173621291

 

شعبه بندرلنگه

بندرلنگه/ خيابان انقلاب/ پاساژ مدني/ پلاک 20
 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 
 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

076-44243596
09173621291

شعبه امارات متحده عربی

  Al Ras Diera - Dubai - United Arab Emirates
KAKAEI TRADING CO  

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

0971-502506065